Порядок размещения наружной рекламы в Одессе
Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 326 від 18.06.2004

Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі

Відповідно до п.п.2 п. «а» ст. 28, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни, внесені до Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 1067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішень Одеської міської ради від 10.03.1999 р. № 94-ХІІ «Об утверждении положения об исполнтельном комитете Одесского городского совета», від 26.09.2003 p. № 1715-ХХІV «Про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі», від 18.11.2003 р. № І932-ХХ1У «Про рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.05.2000 р. № 305 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі (додаток 1).

2. Затвердити тарифи на тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі (додаток 2).

3. Встановити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами надаються розповсюджувачу на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.

4. Визнати такими, що втратили чинність:
— п.п. 1,2,3,4,5,7,8 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.05.2000 р. № 305 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі»;

— рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.10.2003р. № 578 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.05.2000 р. № 505 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Мурманова M.В.

Міський голова Р. Боделан

Керуючий справами В.Л. Лемза

Додаток 1
до рішення
виконавчогокомітету
Одеської міської ради
№ 326 від 18.06.2004

Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі

1. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у м. Одесі, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

— алея — дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
— виконавчий орган ради — виконавчий комітет Одеської міської ради;
— дозвіл — документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу Одеської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та в певному місці;
— місце розташування рекламного засобу — площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
— пішохідна доріжка — елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею й позначений дорожнім знаком;
— спеціальні конструкції-тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, — щити, панно, транспаранти, тролі, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Інші терміни застосовуються в значенні, наведеному в Законі України „Про рекламу» (270/96-ВР).

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та в порядку, встановленому виконавчим комітетом Одеської міської ради відповідно до цих Правил.
Оплата за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Одеської міської ради забороняється.

4. На територіях, будинках, і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та 3 додержанням правил благоустрою території населених пунктів.

5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Одеською міською радою уповноважена організація — Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами (далі — робочий орган). Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

6. До повноважень робочого органу належать:
— розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
— прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
— підготовка проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради щодо надання дозволу чи про відмову в його наданні;
— видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради;
— ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
— подання територіальним органам спеціально уповноваженого ценірального органу виконавчої влади у,сфері захисту прав споживачів матеріалів щодо порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
— підготовка й подання виконавчому комітету Одеської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.
Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Робочий орган може надавати такі платні послуги:
— виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1: 500) з прив'язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;
— розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
-надання розповсюджувачам зовнішньої реклами інформації про можливі місця розташування рекламних засобів;
— погодження питання щодо надання дозволу із зацікавленими органами (особами).

8. Зазначені в пункті 7 цих Правил послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може одержати в інших органах, установах та організаціях.

9. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за затвердженою формою, до якої додаються:
— фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
— копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

10. За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, заява з дати її надходження, реєструється робочим органом у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі-журнал реєстрації), який ведеться за затвердженою формою. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

Робочий орган протягом п'яти днів від дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене в заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за затвердженою формою та визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати й номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

11. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці від дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці в разі:
— продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
— письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

12. Дата й номер рішення керівника робочого органу щодо встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься до журналу реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.
Інформація стосовно поданих заяв та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

13. Протягом строку, зазначеного в пункті 11 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, у якому зазначається реєстраційний номер заяви.
У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого абзацами першим — третім пункту 11 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування, за наявністю погоджень дозволу виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями, відповідно до цих правил.
У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 11 цих Правил, щомісяця плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.
Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

14. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за затвердженою формою.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

15. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 11 цих Правил, та в разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 13 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації.

16. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
Державтоінспекцією — в разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
— Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду — в разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;
— Утримувачем інженерних комунікацій — в разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.
Зазначені в абзацах першому, третьому-п'ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів від дати звернення заявника.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

17. У разі відмови в погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому — п'ятому пункту 16 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова в погодженні дозволу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

18. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

19. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Одеської міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

20. Виконавчий комітет Одеської міської ради протягом десяти робочих днів від дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий — залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
Рішення про відмову в наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

21. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію стосовно розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

22. У наданні дозволу може бути відмовлено в разі, коли:
— оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
— у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови в наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову в наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

23. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено в заяві.

24. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних із розташуванням рекламного засобу.

25. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

26. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами в п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

27. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба в зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з-письмовою заявою в довільній формі щодо внесення до дозволу відповідних змін.

До заяви додається:
-технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу; — фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів від дати реєстрації заяви розглядає її й вносить відповідні зміни до дозволу.
Відмова в зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

28. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу' зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни до дозволу.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

29. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подасться робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами в довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін до дозволу.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.
Відмова в продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

30. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа , яка набула права власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою в довільній формі про переоформлення дозволу. До заяви додається:
— документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний
засіб;
— оригінал зареєстрованого дозволу;
— письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
— копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
— банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

31. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, в разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

32. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, встановлюється в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває в державній або приватній власності, — на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). Прим цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

33. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

34. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

— розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених пунктах 38-41 цих Правил;
— розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
— освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
— фундамент наземної зовнішньої реклами, що вступає на поверхню землі, може бути декоративно оформлений; на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекцїї наноситься вертикальна дорожня розмітка зі світлоповертаючих
матеріалів заввишки до 2-х метрів від поверхні землі;
— нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
— у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

35. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
— на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
— у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

36. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток , в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

37. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розмішуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих
дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, у яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 34-37 цих Правил, є вичерпним.

38. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

39. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

40. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

41. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

42. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

43. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

44. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

45. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчий комітет Одеської міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

46. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

47. Розповсюджувач зовнішньої реклами винний у порушенні цих Правил несе відповідальність згідно із законодавством.

Керуючий справами В. Д. Лемза

Додаток 2
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 326 від 18.06.2004

ТАРИФИ
за тимчасове користування місцями

для розташування спеціальних рекламних конструкцій,

які перебувають у комунальній власності у місті Одесі

№ п/п Вид спеціальної конструкції Одиниця виміру Тариф грн./місяць
1. Стаціонарні наземні середньо-габаритні (до 5 кв. м) спеціальні односторонні конструкції 1 кв. м
(горизонт. проекції) 70,00
2. Стаціонарні наземні середньо-габаритні (до 5 кв.м) спеціальні двосторонні конструкції 1 кв. м
(горизонт. проекції) 120,00
3. Стаціонарні наземні велико-габаритні (площею понад 5 кв.м) спеціальні односторонні конструкції 1 кв. м
(горизонт. проекції) 61,0
4. Стаціонарні наземні велико-габаритні (площею понад 5 кв. м) спеціальні двосторонні конструкції 1 кв. м
(горизонт. проекції)
5. Навісні спеціальні односторонні конструкції (площею до 2 кв. м: лайт-бокси, троли, та інші) 1 кв. м
(вертик. проекції) 80,00
6. Навісні спеціальні двосторонні конструкції (площею до 2 кв. м.: лайт-бокси, троли та інші) 1 кв. м
(вертик. проекції) 120.00
7. Навісні спеціальні односторонні конструкції
(площею від 2 кв. м до 5 кв. м лайт-бокси, троли, бек-лайти на кронштейнах та інші) 1 кв. м
(вертик. проекції) 70.00
8. Навісні спеціальні двосторонні конструкції (площею від 2 кв. м до 5 кв. м лайт-бокси, троли, бек-лайти на кронштейнах та інші) 1 кв. м
(вертик. проекції) 84,00
9. Навісні спеціальні односторонні конструкції
(площею від 5 кв. м до 10 кв. м) 1 кв. м
(вертик. проекції) 40,00
10. Навісні спеціальні двосторонні конструкції
(площею від 5 кв. м до 10 кв. м) 1 кв. м
(вертик. проекції) 48.00
11. Навісні спеціальні односторонні конструкції
(площею понад 10 кв. м ) 1 кв. м
(вертик. проекції) 25,00
12. Навісні спеціальні двосторонні конструкції
(площею понад 10 кв. м) 1 кв. м
(вертик. проекції) 30,00
13. Рекламні односторонні об'єкти, які розташовані на стінах будинків та споруд
(площею до 2 кв. м) 1 кв. м
(вертик. проекції) 80,00
14. Рекламні двосторонні об'єкти, які розташовані на стінах будинків та споруд (площею до 2 кв. м) 1 кв. м
(вертик. проекції) 120,00
15. Рекламні об'єкти, які розташовані на стінах будників та споруд (площею від 2 до 5 кв. м) 1 кв. м
(вертик. проекції) 60,00
16. Рекламні об'єкти, які розташовані на стінах будинків та споруд (площею від 5 до 20 кв. м) 1 кв. м
(вертик. проекції) 35,00
17. Рекламні об'єкти, які розташовані на стінах будинків та споруд (площею понад 20 кв. м) 1 кв. м
(вертик. проекції) 15,00
18. Дахові конструкції 1 кв. м
(горизонт. проекції) 80,00
19. Тимчасові (у т. ч. виносні) наземні спеціальні конструкції (площею до 1 кв. м) 1 шт. 80,00
20. Нестандартні спеціальні (парасолі, прапори, огорожі
та інші) 1 шт. 34,00
21. Реклама на урнах та інших елементах зовнішнього благоустрою 1 шт. 40,00
22. Афіші, листівки, плакати 1 шт. 8,00

Примітка: у тарифах врахований податок на додану вартість.

Керуючий справами В. Д. Лемза